Regulamin

REGULAMIN Pokoi Gościnnych „Ludwik & Mirella” Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku.

1. Pokoje Gościnne „Mirella & Ludwik” prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych.

2. Klienci obiektu korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

4. Opłaty za zakwaterowanie w pokojach określa „Cennik usług” stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

5. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12.00 prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.

6. Klienci obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

7. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia.

8. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

9. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

10. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

11. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

12. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

13. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Nie zezwala się na parkowanie samochodów osób nie zameldowanych i nie mających rezerwacji w obiekcie.

14. Klient ośrodka przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom ośrodka, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w ośrodku.

15. Za pobyt psa lub innego zwierzęcia w obiekcie nie pobiera się opłaty, jednak należy uzgodnić pobyt zwierzęcia z właścicielem.

16. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.

17. W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22:00 – 6:00. Każdy z Państwa otrzymuje klucz do pokoju.

18. Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju lub na terenie obiektu tylko po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela i w granicach czasowych określonych tą zgodą.

19. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) znajdujących się w obiekcie powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

20. W momencie przekazania przez recepcję klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie pokój może zostać sprzątnięty, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z personelem.

21. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

22. Przebywanie dzieci do lat 12 na placu zabaw może się odbywać tylko pod opieką dorosłych.

23. W obiekcie zabronione jest: – zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właściciela, – zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami pensjonatu) w pokojach bez zgody właściciela – zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. – zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.

24. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: – będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, – które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

25. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.

26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.

27. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

28. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych oraz w pokojach gościnnych.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i pracowników ośrodka i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2010 r.